Кариери
 
Министерство на икономиката обявява конкурс за длъжността "началник на отдел", "Международно контролирана търговия", дирекция "Международно контролирана търговия и сигурност"

Дирекция: Международно контролирана търговия и сигурност

Дати за подаване на документи: 24.06.2020 - 03.07.2020

МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА

"Началник на отдел" "Международно контролирана търговия", дирекция "Международно контролирана търговия и сигурност", при условия,

съгласно Заповед № РД-16-451/12.06.2020 г. на министъра на икономиката

1. Основните задължения на длъжността "Началник на отдел" "Международно контролирана търговия", дирекция "Международно контролирана търговия и сигурност" са:

Участва в изпълнението на ангажиментите на Република България по линия на ЕС и на международните режими, организации, договорености и конвенции в областта на експортния контрол на продуктите, свързани с отбраната и на изделията и технологии с двойна употреба и неразпространение на ОМУ и прилагането на националната нормативна база в тази област. Организира дейностите и участва по подготовката на работата на Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на ОМУ към министъра на икономиката. Организира изготвянето на националните доклади, нотификации, отчети, справки и информация в областта на експортния контрол и неразпространението на оръжия за масово унищожение

1.1. Минимални изисквания за длъжността "Началник на отдел" "Международно контролирана търговия", дирекция "Международно контролирана търговия и сигурност", съгласно ЗА и КДА:

 • Висше образование: образователно - квалификационна степен "магистър";
 • Професионален опит: 5 години в сферата на контрола, сигурността и/или отбраната;;
 • Минимален ранг: II младши ранг;

1.2. Допълнителни изисквания за заемане на длъжността, съгласно утвърдена длъжностна характеристика:

 • Професионална област – технически,  социални, стопански и правни науки, сигурност и отбрана;
 • Владеене на английски език;
 • Достъп до класифицирана информация – степен "Секретно" класифицирана информация на НАТО – ниво "NATO SECRET"; класифицирана информация на ЕС – ниво "EU SECRET" *.

3. Размер на основна заплата за длъжността: до 1670 лв. (за първа степен)

4. Начин за провеждане на конкурса:

 • Тест;
 • Интервю.

5. Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление за участие в конкурс (Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл);
 • Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл;
 • Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;
 • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова книжка; и/или служебна книжка; и/или осигурителна книжка; и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина);

6. Място за подаване на необходимите документи: в деловодството на Министерството на икономиката в сградата на ул. "Славянска" № 8. Документите се приемат всеки работен ден от 10.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 17.00ч. от служител на дирекция "Човешки ресурси и организационно развитие".

7. Срок за подаване на необходимите документи: 10 дни от публикуване на обявата.

Съобщенията във връзка с конкурса ще се обявяват на информационното табло във фоайето на сградата на Министерство на икономиката на ул. "Славянска" № 8, гр. София, както и на Интернет страницата на Министерството на икономиката: www.mi.government.bg

Съгласно чл. 17, ал. 5 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, подаването на документи за кандидатстване в обявения конкурс се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.

* Преди назначаване на класирания на първо място кандидат следва да се извърши проучване за получаване на разрешение за работа с класифицирана информация ниво "Секретно" класифицирана информация на НАТО – ниво "NATO SECRET"; класифицирана информация на ЕС – ниво "EU SECRET", след което се издава акт за назначаване.

 

 
 
отпечатай тази страница
 
Свързани документи
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката