Кариери
 
Министерство на икономиката обявява конкурс за длъжността "инспектор" в Инспектората на министерството

Дирекция: Инспекторат

Дати за подаване на документи: 12.10.2018 - 22.10.2018

МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА

"Инспектор" в Инспектората на Министерство на икономиката

съгласно Заповед № РД-16-1206/10.10.2018 г. на министъра на икономиката

 

1. За длъжността "Инспектор" основните задължения са:

Дейности свързани с осъществяване на контролни функции по прилагане на законодателството и/или установените вътрешни правила, свързани с функциите на съответната администрация и с предоставяните административни услуги; изготвянето на анализи и становища, свързани с дейността на Инспектората, в т.ч. и такива при констатирани нарушения, злоупотреби, грешки, измами, корупционни прояви и др.; даване на предложения и мерки, в резултат от контролната дейност, насочени към подобряване дейността на инспектираните обекти и отстраняване на установени нарушения, включително предприемане на действия по ангажиране на административно-наказателна отговорност, когато е предвидена по закон;

Минимални и допълнителни изисквания за съответната длъжност "Инспектор":

1.1. Минимални изисквания за длъжността "Инспектор":

-висше образование: образователно - квалификационна степен "магистър"

-професионална област - социални, стопански и правни науки, професионални направление: право, икономика;

-професионален опит: не се изисква или придобит V младши ранг.

1.2. Допълнителни и специфични изисквания за заемане на длъжността:

-Кандидатите следва да отговарят на изискванията по чл. 46б, ал.1 от Закона за администрацията;

-Компютърни умения, Microsoft Office

-Специализиран юридически софтуер.

Размер на основна заплата за длъжността: до 805 лв. (за първа степен)

Начин за провеждане на конкурса:

-Тест;

-Интервю.

Необходими документи за кандидатстване:

- Заявление за участие в конкурс (Приложение №2 към чл. 17, ал. 1 от НПКДС);

- Декларация по чл. 17, ал.2 от НПКДС;

- Копие от диплома за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация, документи за степен на образование или професионална квалификация издадени от други държави се признават след легализирането им от Министерство на образованието и науката при условия и по ред, определени с наредба на министъра на образованието и науката;

- Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова книжка; и/или служебна книжка; и/или осигурителна книжка; и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина).

Необходимите документи се подават в деловодството на Министерството на икономиката в сградата на ул. "Славянска" № 8. Документите се приемат всеки работен ден от 10.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 17.00 ч. от служител на дирекция "Човешки ресурси и организационно развитие".

Срок за подаване на необходимите документи: 10 дни от публикуване на обявата.

Съобщенията във връзка с конкурса ще се обявяват на информационното табло във фоайето на сградата на Министерство на икономиката на ул. "Славянска" № 8, гр. София, както и на  Интернет страницата на Министерството на икономиката: www.mi.government.bg

Съгласно чл. 17, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, подаването на документи за кандидатстване в обявения конкурс се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.

 
 
отпечатай тази страница
 
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма BREXIT
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката