Кариери
 
Министерство на икономиката обявява конкурс за длъжността "държавен експерт" в отдел "Управление и преструктуриране на държавното участие", дирекция "Индустриални отношения и управление на държавното участие"

Дирекция: Индустриални отношения и управление на държавното участие

Дати за подаване на документи: 24.06.2020 - 03.07.2020

МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА

"Държавен експерт" в отдел "Управление и преструктуриране на държавното участие", дирекция "Индустриални отношения и управление на държавното участие" при условия, съгласно Заповед № РД-16-453/12.06.2020 г. на министъра на икономиката

 

 1. Основните задължения на длъжността "държавен експерт" са:

Участва в разработването на анализи на финансово-икономическото състояние на търговските дружества, в които министърът, съобразно отрасловата му компетентност, упражнява правата на държавата като едноличен собственик на капитала или представлява държавата в общото събрание. Упражнява цялостен контрол върху корпоративното управление, кат участва в проверки и текущ контрол върху дружествата от системата на МИ. Дава становища по отношение търговските дружества за предоставяне на разрешение за учредяване на залог и/или ипотека върху дълготрайни материални активи и оборотни средства и за подписване на запис на заповед.  Участва в изготвянето на необходимата документация за издаване на разрешение за продажба или отдаване под наем на дълготрайни материални активи на търговски дружества със 100 на сто и с мажоритарно държавно участие в капитала им съгласно утвърдената от министъра процедура. Разглежда постъпили предложения за одобрение на избора на застрахователи на имущество на еднолични търговски дружества.

1.1. Минимални изисквания за длъжността "държавен експерт" съгласно КДА:

 • Висше образование: образователно - квалификационна степен "магистър";
 • Професионален опит: 5 години в областта на  икономиката и финансите;
 • Минимален ранг II младши.

1.2. Допълнителни изисквания за заемане на длъжността, съгласно утвърдена длъжностна характеристика:

 • Професионална област: социални, стопански и правни науки
 • Професионално направление: икономика;
 • Компютърна грамотност.

3. Размер на основна заплата за длъжността: до 1560 лв. (за първа степен)

4. Начин за провеждане на конкурса:

 • Тест;
 • Интервю.

5. Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление за участие в конкурс (Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл);
 • Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл;
 • копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;
 • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова книжка; и/или служебна книжка; и/или осигурителна книжка; и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина);

6. Място за подаване на необходимите документи: в деловодството на Министерството на икономиката в сградата на ул. "Славянска" № 8. Документите се приемат всеки работен ден от 10.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 17.00ч. от служител на дирекция "Човешки ресурси и организационно развитие".

7. Срок за подаване на необходимите документи: 10 дни от публикуване на обявата.

Съобщенията във връзка с конкурса ще се обявяват на информационното табло във фоайето на сградата на Министерство на икономиката на ул. "Славянска" № 8, гр. София, както и на Интернет страницата на Министерството на икономиката: www.mi.government.bg

Съгласно чл. 17, ал. 5 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, подаването на документи за кандидатстване в обявения конкурс се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.

 
 
отпечатай тази страница
 
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката