Кариери
 
Министерство на икономиката обявява конкурс за длъжност в Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност"

Дирекция: Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност"

Дати за подаване на документи: 03.04.2015 - 20.04.2015

МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА

"заместник главен директор" на Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност",

съгласно Заповед № РД-16-209/23.03.2015Г. на министъра на икономиката

1. За длъжността "заместник главен директор", основните задължения са:

Отговаря за правилното, ефективно и ефикасно функциониране на системите за управление и контрол, процедурните правила и наръчници на УО и прави предложения за тяхното оптимизиране и усъвършенстване. Осъществява оперативен контрол върху процесите на програмиране, изпълнение и мониторинг в съответствие с възложените от главния директор задачи. Осъществява контрол за законосъобразност на процедурите и на решенията за поемане на финансови задължения или извършване на разходи по ОПК и ОПИК 2014-2020г.

Минимални и допълнителни изисквания за длъжността "заместник главен директор":

1.1. Минимални изисквания за заемане на длъжността "заместник главен директор":

- висше образование: образователно - квалификационна степен "магистър";

- да притежават ранг I младши или професионален опит: 6 години в областта на управлението, изпълнението и контрола на програми и проекти, съфинансирани от предприсъединителните или структурните фондове на ЕС.

1.2. Допълнителни изисквания за заемане на длъжността, съгласно утвърдена длъжностна характеристика:

- специалност, по която е придобито образованието – хуманитарни, социални, стопански, правни или технически науки;

- отлично владеене на английски език;

- добри компютърни умения;

- добри познания по предприсъединителните и структурните фондове на ЕС;

- опит в управлението и контрола на международни проекти и програми.

Размер на основна заплата за длъжността: до 1350 лв. (за първа степен)

Начин за провеждане на конкурса:

  • Писмена разработка на икономическа тематика, свързана с основните функции на ГД ЕФК;
  • Интервю.

Необходими документи за кандидатстване:

- Заявление за участие в конкурс (Приложение №2 към чл. 17, ал. 1 от НПКДС);

- Декларация по чл. 17, ал.2 от НПКДС;

- Копие от диплома за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация, документи за степен на образование или професионална квалификация издадени от други държави се признават след легализирането им от Министерство на образованието и науката при условия и по ред, определени с наредба на министъра на образованието и науката;

- Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова книжка; и/или служебна книжка; и/или осигурителна книжка; и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина).

Необходимите документи се подават в деловодството на Министерството на икономиката в сградата на ул. "Леге" №4. Документите се приемат всеки работен ден от 10.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 17.00ч. от служител на дирекция "Човешки ресурси и организационно развитие".

Срок за подаване на необходимите документи: 10 работни дни от публикуване на обявата.

Съобщенията във връзка с конкурсите ще се обявяват на информационното табло във фоайето на сградата на Министерство на икономиката на ул. "Леге" № 4.

Информацията за конкурсите е публикувана и на Интернет страницата на Министерството на икономиката: www.mi.government.bg

Съгласно чл. 17, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, подаването на документи за кандидатстване в обявения конкурс се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.

 
 
отпечатай тази страница
 
Свързани документи
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката