Азербайджан
 

Служба по търговско-икономическите въпроси, гр. Баку

Илиян Костов
адрес:
Embassy of the Republic of Bulgaria
13, Huseyn Javid Ave., Azerbaijan, AZ 1073 Baku

тел.: +994 12 5386971;

факс: +994 12 538 09 85;

e-mail: i.kostov@mi.government.bg


Министерство на икономиката

Отдел "Руска федерация, страни от ОНД и Грузия"
ул. "Княз Александър І" 12, София
тел.: +359 2 940 7674; +359 2 940 7019;
факс: +359 2 981 4915.
e-mail:

Референт за Азербайджан
Иван Баталов
ул. "Княз Александър І" 12
тел.: +359 2 940 7623; факс: +359 2 981 4915.
e-mail: i.batalov@mi.government.bg

 

І. Търговско-икономически връзки между Република България и Република Азербайджан

ІІ. Бизнес компас

 

І. Търговско-икономически връзки между Република България и Република Азербайджан

1. Стокообмен

Външнотърговски стокообмен на България с Азербайджан

(в млн. щ.д.)

Период

Стокообмен

Износ

Внос

Салдо

2007 г.

20.4

19.9

0.5

19.3

2008 г.

25.8

24.5

1.3

23.1

2009 г.

26.3

22.1

4.2

17.8

2010 г.

29.7

26.6

3.1

23.5

2011 г.

33.1

32.9

0.2

32.7

2012 г.

37.8

37.5

0.3

37.2

2013 г.

40.8

40.5

0.3

40.2

2014 г.

40.7

40.2

0.5

39.7

2015 г. 24.1 24.0 0.1 23.9
2016 г. 12.2 11.8 0.4 11.4
I-VI 2016 г. 5.4 5.1 0.3 4.8
I-VI 2017 г. 8.0 7.9 0.1 7.8

През 2016 г. двустранният стокообмен е 12.2 млн. щ. долара, като е намалял с 49.3%, спрямо 2015 г. Българският износ за Азербайджан е възлязъл на 11.8 млн. щ. долара и е намалял с 50.8%. Азербайджанският внос в България е достигнал 396 хил. щ. долара, като се е увеличил с 330.9% в сравнение със същия период на 2015 г.

2. Водещи стоки

За 2016 г. водещи в износа на България за Азербайджан са следните стокови групи: медикаменти (31.4%); хлебарски, тестени и сладкарски продукти (9.9%) и препарати за поддържане на косата (6.3%).

Водещи стоки в износа на България за Азербайджан през 2016 г.

Групи стоки

дял

%

Медикаменти

31.4

Хлебарски, тестени, сладкарски или бисквитени изделия

9.9

Препарати за поддържане на косата

6.3

Живи растения (включително корените им), издънки и калеми; гъбен мицел

4.2

Хранителни продукти

4.0

Водещи стоки в български внос от Азербайджан през 2016 г.

Групи стоки

дял

%

Амбалажни чували и торбички

55.4

Рафинирана мед и медни сплави в необработен вид

26.1

Растения, семена и плодове от видовете, използвани главно в парфюмерията, медицината или за унищожаване на насекоми 8,6

Електрически трансформатори, статични електрически преобразуватели (например токоизправители), индуктивни бобини и дросели

4.0

Машини и апарати за подготовка или преработка на тютюн

3.9

Възможни направления за активизиране на сътрудничеството с Азербайджан и увеличаване на българския износ могат да се търсят в областта на доставки на стоки на хранително-вкусовата промишленост и оборудване за нея, вина и безалкохолни напитки, парфюмерия и козметика, медикаменти, облекла, обувки, мебели, санитарно оборудване, строителни материали, електронни и електротехнически стоки, електродвигатели, машини, подемно-транспортни средства и др.

Възможностите за развитие на азербайджанския износ са свързани с доставките на стоки на нефтената и химическата промишленост, метали, селскостопанска продукция, памук, растителни масла, чай, тютюн, плодове, зеленчуци, сокове, есетрови хайвери и др.

3. Инвестиции

Инвестициите към момента остават неразвито, направление в двустранните отношения.

Преки инвестиции от Азербайджан в България (в млн. евро)

Година

Поток

(нетни трансакции)

2007

0.7

2008

1.2

2009

0.1

2010

-0.2

2011

0.6

2012

-0.5

2013

-0.9

2014

-0.4

2015 -0,2
2016 -0,3

Източник: БНБ

4. Туризъм

През 2014 г. гражданите на Азербайджан посетили България с цел туризъм са 3 401, което е с 11 % повече в сравнение с предходната година.

Период

Азербайджански туристи посетили България

(без транзитни)

Посещения на български граждани в Азербайджан

2007 г.

1804

210

2008 г.

1801

95

2009 г.

2200

76

2010 г.

1987

35

2011 г.

1961

194

2012 г.

2637

381

2013 г.

3060

14

2014 г. 3401 43
2015 г. 3202 213
2016 г. 5381 1055

Източник: Министерство на туризма

5. Договорно-правна основа

Отношенията между България и Азербайджан се развиват на базата на подписаните в периода след 1991 г. редица двустранни документи. Въпросите в областта на търговско-икономическо сътрудничество се регулират главно от:

  • Споразумение между правителството на Република България и правителството на Република Азербайджан за икономическо сътрудничество, подписано на 12 ноември 2007 г.;
  • Договор за сътрудничество в областта на туризма (Баку, 2 декември 1999 г.), в сила от 27 юли 2000 г.;
  • Спогодба за насърчаване и взаимна защита на инвестициите (Баку, 7 октомври 2004 г.), още не е ратифицирана от НС;
  • Спогодба за международни автомобилни превози на пътници и товари (София, 29 юни 1995 г.), в сила от 29 октомври 1996 г.;
  • Спогодба за въздушни съобщения (София, 29 юни 1995 г.), в сила от 21 март 1996 г.;
  • Спогодба за сътрудничество в митническата област (Баку, 2 декември 1999 г.);
  • Спогодба за сътрудничество в областта на статистиката (Баку, 2 декември 1999 г.);
  • Спогодба за морско търговско корабоплаване (Баку, 7 октомври 2004 г.);
  • Спогодба за международни комбинирани превози на товари (Баку, 7 октомври 2004 г.).
  • Меморандум за разбирателство и сътрудничество в областта на енергетиката между Министерството на икономиката, енергетиката и туризма на Република България и Министерството на промишлеността и енергетиката на Република Азербайджан (София, 13 ноември 2009 г.).

6. Междуправителствена комисия

Съществена роля за активизиране на връзките между двете страни е отредена на Българо-Азербайджанската междуправителствена комисия за икономическо сътрудничество (МПК). Съпредседател от азербайджанска страна е министърът на транспорта на Азербайджан. От 2017 г. българската част на смесената комисия се ръководи от министърd на енергетиката.

Към момента са проведени четири заседания на Комисията, съответно на 29-30 септември 2016 г в гр. Баку, на 29-30 юни 2000 г. в гр. София, на 6-7 октомври 2004 г. в гр. Баку и на 29-30 септември 2008 г. в гр. София. В рамките на заседанията са разгледани широк кръг въпроси в сферите на икономиката, енергетиката, транспорта и информационните технологии, селското стопанство, туризма, културата, образованието, регионалното развитие и др.

По време на третото и четвъртото заседание на МПК са проведени и двустранни бизнес форуми, чиято организация от българска страна е извършена съответно от БТПП и ИАНМСП. Участието на български и азербайджански фирми на форума показва заинтересоваността на частния бизнес от създаване на нови контакти с партньори от другата страна, желание за развитието им и тяхното задълбочаване в бъдеще.

7. Посещения и срещи

- м. юни 2011 г. - среща на министъра на икономиката, енергетиката и туризма на Република България и министъра на енергетиката и промишлеността на Република Азербайджан в рамките на форума Кран Монтана, Брюксел. По време на разговорите е потвърдена готовността на Азербайджан да доставя природен газ за България, веднага след изграждането на междусистемните връзки с Турция и Гърция.

- 21-23 септември 2011 г. - официално посещение на министъра на икономиката, енергетиката и туризма на Република България в Република Азербайджан. Проведени срещи с президента на Република Азербайджан Илхам Алиев; министъра на промишлеността и енергетиката Натиг Алиев; министъра на икономическото развитие Шахин Мустафаев; министъра на културата и туризма Абулфас Гараев и президента на Държавната нефтена компания на Република Азербайджан (SOCAR) Ровнаг Абдулаев.

- 22 септември 2011 г. - българо-азербайджански бизнес форум в Баку, с участието на 12 български и 50 азербайджански компании от секторите туризъм, логистика, транспорт, строителство, финанси, енергетика, текстил и др. Форумът е организиран от Министерство на икономиката, енергетиката и туризма на Република България и Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия от българска страна и Министерство на икономическото развитие на Република Азербайджан, Националната конфедерация на предприемаческите (работодателските) организации на Азербайджан и Азербайджанската фондация за насърчаване на износа и инвестициите – AZPROMO, от азербайджанска страна.

- 14-15 ноември 2011 г. - официално посещение на президента на Република България Георги Първанов в Република Азербайджан по покана на президента на Република Азербайджан Илхам Алиев. Проведени са двустранни срещи на министъра на икономиката, енергетиката и туризма на Република България с министъра на културата и туризма и с министъра на промишлеността и енергетиката на Република Азербайджан.

- 26-27 април 2012 г. - официално посещение на министър-председателя на Република България Бойко Борисов в Република Азербайджан, по покана на азербайджанския министър-председател. Проведени са двустранни срещи на министъра на икономиката, енергетиката и туризма на Република България с министъра на промишлеността и енергетиката и с министъра на икономическото развитие на Република Азербайджан. По време на посещението е проведена бизнес среща организирана от Министерство на икономиката, енергетиката и туризма на Република България и Азербайджанската фондация за насърчаване на износа и инвестициите – AZPROMO, с подкрепата на Министерство на икономическото развитие на Република Азербайджан. Участие в бизнес срещата са взели 8 български и над 35 азербайджански компании и бизнес организации.

- 5-6 юли 2012 г. - работно посещение на министъра на културата и туризма на Република Азербайджан в Република България, по покана на министъра на икономиката, енергетиката и туризма на Република България. В рамките на посещението са проведени срещи с: г-жа Цецка Цачева, председател на Народното събрание на Република България; г-н Делян Добрев, министър на икономиката, енергетиката и туризма и г-н Вежди Рашидов, министър на културата.

- 1-3 ноември 2012 г. е осъществено работно посещение в Република Азербайджан на министъра на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев и срещи с министъра на промишлеността и енергетиката Натиг Алиев и представители на ръководството на държавната компания SOCAR. По време на срещите е обсъдена концепцията за развитие на проект „Набуко-Запад” и развитието на сътрудничеството в областта на енергетиката.

- 17 декември 2013 г. - участие на министър-председателят на Република България в официална церемония за подписване на Окончателното инвестиционно решение за проекта Шах Дениз - етап 2 в Баку. Подписването е осъществено в присъствието на президента на Република Азербайджан Илхам Алиев, държавни лидери от страните по маршрута на Южния газов коридор и представители на Европейската комисия.

- 19-20 февруари 2014 г. - официално посещение на министър-председателя на Република България Бойко Борисов в Република Азербайджан. Участие на министъра на икономиката и енергетиката в българската делегация.

- 14-15 април 2014 г. - посещение на министъра на енергетиката на Република Азербайджан Натиг Алиев в Република България. В рамките на посещението е проведена среща с министър-председателя на Република България.

- 19-20 септември 2014 г. - работно посещение на президента на Република България Росен Плевнелиев в Република Азербайджан, по повод официалната церемония за старта на строителството на Южния газов коридор и отбелязване на 20 годишнина от подписването на т.н. „Договор на века“, уреждащ проучването и експлоатацията на нефтени ресурси на Азербайджан. Участие на министъра на икономиката и енергетиката в българската делегация.

- 9-10 февруари 2015 г. - работно посещение на министъра на икономиката на Република България Божидар Лукарски в Република Азербайджан. Проведена среща с министъра на икономиката и индустрията на Република Азербайджан Шахин Мустафаев, с участието на президента на Азербайджанската фондация за насърчаване на износа и инвестициите AZPROMO. В рамките на срещата са обсъдени възможностите за активизиране на икономическото сътрудничество в посока насърчаване на стокообмена, съвместните дейности и инвестициите. Отправена е и покана за посещение на министър Мустафаев в България, начело на бизнес делегация.

- 4-5 март 2015 г. - официално посещение на президента на Република Азербайджан Илхам Алиев в Република България. Проведени срещи с президента на Република България Росен Плевнелиев и министър-председателя на Република България Бойко Борисов. По време на срещите са обсъдени двустранните политически и икономически отношения и сътрудничеството в рамките на международни организации.

- 27 май 2015 г. - участие на министър-председателят на Република България Бойко Борисов и вицепремиерът на Република Азербайджан Елчин Ефендиев в церемония по подписване на договор за дарение на средства от страна на азербайджанската фондация „Гейдар Алиев” за реализиране на проект за реставрация, консервация и социализация на крепостта „Трапезица“ във Велико Търново. Дарението от Фондация „Гайдар Алиев" е на стойност 2,5 млн. лв. Това е първият българо-азербайджански проект, финансиран от фонда за културно-историческо наследство.

- м. юни 2015 г. – посещение на министър-председателя на Република България Бойко Борисов в Република Азербайджан, по повод церемонията за откриване на Първите Европейски игри в Баку.

- м. септември 2016 г. - в рамките на четвъртото заседание на междуправителствената комисия за икономическо сътрудничество в Баку са проведени срещи на министъра на икономиката Божидар Лукарски с министъра на транспорта на Република Азербайджан Зия Мамедов и с министъра на отбраната на Азербайджан Закир Хасанов. Проведен е и двустранен бизнес форум, организиран от българската Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) и Азербайджански фонд за насърчаване на инвестициите и износа (AZPROMO).

отпечатай тази страница
 
 


Публикувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Свързани документи
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма BREXIT
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката