Регистрационни и лицензионни услуги
 
Издаване на удостоверения за регистрация за дейности с прекурсори


Дирекция "Регистриране, лицензиране и контрол"
Лица за контакт: Райна Христова
Телефон: 02/9407760
Адрес: София, ул. "Княз Александър І"
Работно време: 9:00-17:30

Изисквания, процедури, инструкции

За издаване на удостоверение за регистрация, лицата представят в Министерството на икономиката и енергетиката заявление, което съдържа:

  • името, седалището и адреса на управление на заявителя, кандидатстващ за удостоверение за регистрация;
  • вида на дейностите с прекурсорите от втора и трета категория на Приложение №1;
  • списък на прекурсорите от втора и трета категория на Приложение №1, с които ще извършва дейностите по т. 2;
  • местонахождението, вида и предназначението на работните помещения, където се произвеждат, получават се като междинен продукт, преработват се, употребяват се в други производства и се съхраняват прекурсори от втора категория на Приложение №1; операторите, извършващи износ на прекурсори от втора и трета категория на Приложение №1, регистрират местонахождението, вида и предназначението на работните помещения, които използват при извършване на тези дейности.

Заявлението следва да се придружава от следните документи:

  1. Заверено копие на документ за собственост, договор за наем или друг вид договор за работните помещения, където се произвеждат, получават се като междинен продукт, преработват се, употребяват се в други производства и се съхраняват прекурсори от втора категория на Приложение №1; заверено копие на документ за собственост, договор за наем или друг вид договор за работните помещения, които се използват за извършване на дейностите, свързани с износ на прекурсори от втора и трета категория на Приложение №1;
  2. Оригинал или нотариално заверено копие от заповед на заявителя за определяне на лицето, което ръководи и носи отговорност за изпълнението на дейностите с прекурсори от втора категория на Приложение №1;
  3. Удостоверение за актуално правно състояние на търговеца, издадено не по-рано от един месец от датата на подаване на заявлението (данни от търговския регистър) или посочване на ЕИК.

Заявлението следва да бъде подписано от управляващия или от надлежно упълномощено лице (в такъв случай трябва да се добави и копие от пълномощното), подпечатано с печата на фирмата и подадено в деловодството на МИЕ или изпратено на адрес:

Министерство на икономиката и енергетиката
ул. "Славянска" № 8, София 1054

Удостоверението за регистрация се получава лично или от представител на заявителя с нотариално заверено пълномощно в срок от един месец от получаване на уведомлението за издаването му след представяне на документ за платена такса.

Вписване на промяна в удостоверение за регистрация на дейности с прекурсори.

В едномесечен срок от промяната на някое от вписаните в удостоверението за регистрация обстоятелства или на данните, посочени при издаването му, неговият притежател подава в Министерството на икономиката и енергетиката заявление. Промяна в обстоятелствата, вписани в издадено удостоверение за регистрация, се извършва в едномесечен срок от датата на подаване на заявление.

На вниманието на заявителите: Дирекция "Регистриране лицензиране и контрол" уведомява, че при изпълнение на служебните си ангажименти по регистриране, лицензиране и контрол няма практика за изпращане на служебни или друг вид документи чрез куриерски услуги и/или с наложен платеж.

Всички видове документи се получават в сградата на Министерството на икономиката и енергетиката - гр. София, ул. "Леге" № 4 от представляващ фирмата или упълномощено за целта лице.

 

Цена: 360 BGN

 
отпечатай тази страница
 
Свързани документи
 
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Програма COSME 2014-2020
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката