Регистрационни и лицензионни услуги
 
2347 Издаване на еднократни разрешителни за внос на прекурсори от първа категория на приложение I на Регламент ЕО 273/2004 и на еднократни разрешителни за износ на прекурсори


Дирекция "Регистриране, лицензиране и контрол"
Лица за контакт: Кристина Ризова
Телефон: 02 940 7808
Адрес: София, ул. "Княз Александър І"
Работно време: 9:00 - 17:30

Изисквания, процедури, инструкции

За издаване на разрешителни за внос/износ лицата представят в Министерството на икономиката заявление, което съдържа:

 1. имената, седалищата и адресите на управление на вносителя, износителя, всеки друг оператор, включен в импортната операция или доставка, както и на крайния получател;
 2. наименованието на прекурсора така, както фигурира в Приложение № 1, а когато се отнася за смес или естествен продукт - техните наименования и 8-цифровия код по Комбинираната номенклатура, както и наименованието на всеки прекурсор така, както фигурира в приложение № 1, който се съдържа в сместа или в естествения продукт;
 3. количеството и теглото на прекурсора, а когато се отнася за смес или естествен продукт - количеството и теглото на сместа или на естествения продукт, а когато е налично - и процентното съдържание на всеки прекурсор, съдържащ се в тях;
 4. подробности относно транспортирането, като: начин на транспортиране и вид на транспортните средства, очаквана дата и място на доставка, когато тази информация е налична при подаване на заявлението; вид на транспортните средства; маршрут; митническо учреждение, където прекурсорите ще напуснат митническата територия на Общността, и очакван пункт на влизане в страната по вноса;
 5. номера на лицензията по чл. 18а, ал. 1 от ЗКНВП или номера на удостоверението за регистрация по чл. 18.
 6. попълнено разрешително за внос/износ;
 7. договор за сделката или проформа фактура;
 8. анализен сертификат;
 9. декларация за употреба съгласно Приложение № 8 или Приложение № 9 при внос на прекурсори от първа категория на Приложение № 1.
 10. при необходимост комисията може да изиска и договор(и) или поръчка(и) за реализация на крайния продукт, получаван при преработката или употребата в други производства на внасяното количество прекурсор от Приложение № 1 или на внасяното количество смес, в която се съдържат прекурсори от първа категория на Приложение № 1.
 11. в случаите, когато информацията относно маршрута и вида на транспортните средства не е представена при подаване на заявлението, комисията отразява в разрешението за износ, че операторът е длъжен да представи тази информация в митническо учреждение, където прекурсорите ще напуснат митническата територия на Общността. Операторът е длъжен да представи информацията преди физическото напускане на стоката на митническата територия на Общността. В тези случаи разрешението за износ се счита за валидно след попълването на всички реквизити, съдържащи се в него, и подпечатването му от митническите органи.

Срокът на действие на разрешителните за внос и износ е 6 месеца, считано от датата на издаването им.

Разрешителни за износ по опростена процедура могат да се издават в следните случаи:

 1. когато по време на предишен износ операторът е доказал способността си да изпълнява всички задължения, свързани с този износ, и не е извършил никакви нарушения срещу релевантното законодателство;
 2. когато компетентният орган може да се убеди в законосъобразността на тези операции на износ.
 3. Разрешителните за износ по опростена процедура се издават при поискване от страна на заинтересувания оператор в случаи на чест износ на един прекурсор, който се осъществява от един и същ износител, за един и същ вносител, в една и съща страна на дестинация, за конкретен период, обхващащ 6 или 12 месеца.

Разрешителни за внос и износ на прекурсори от първа категория на Приложение № 1 се издават на лицата, получили лицензия за дейности по чл. 18а от ЗКНВП.

Разрешителни за износ на прекурсори от втора и трета категория на Приложение № 1 могат да извършват само оператори, получили удостоверение за регистрация по чл. 18а, ал. 2 от ЗКНВП, издадено по реда на наредбата.

Разрешителните за внос и износ на Приложение № 1 се издават в срок 15 работни дни от датата на подаване на заявлението по чл. 18а, ал. 3 от ЗКНВП.

Таксите се изплащат в брой или безкасово по съответната:
Бюджетна сметка на МИ: IBAN: BG79 BNBG 9661 3000 1026 01
BIC код на БНБ за плащания в лева: BNBGBGSD
SWIFT код на БНБ за плащания във валута: BNBGBGSF

На вниманието на заявителите: Дирекция "Регистриране лицензиране и контрол" уведомява, че при изпълнение на служебните си ангажименти по регистриране, лицензиране и контрол няма практика за изпращане на служебни или друг вид документи чрез куриерски услуги и/или с наложен платеж.

Всички видове документи се получават в сградата на Министерството на икономиката - гр. София, ул. "Княз Александър I" No 12 от представляващ фирмата или упълномощено за целта лице.

 

Цена: 50 BGN

 
Форма за заявяване на услуга

 
отпечатай тази страница
 
Свързани документи
 
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Програма COSME 2014-2020
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката