Административно обслужване
Филтрирай по:
 
 
Вътрешни правила за организация на административното обслужване в Министерство на икономиката
Дирекция: Административно обслужване
Тези вътрешни правила, наричани по-нататък правилата, регулират взаимодействието на звената в Министерството на икономиката (МИ) при осъществяване на административното обслужване. Правилата се прилагат за всички звена на министерството, предоставящи админ
 
Комплексно административно обслужване
Дирекция: Административно обслужване
Във връзка с измененията в Административнопроцесуалния кодекс, в сила от 25 март 2015 г., Министерството на икономиката прилага комплексно административно обслужване при предоставянето на административни услуги и осигурява възможност за устно заявяване
 
Заверка на удостоверителни документи, подготвени за легализация
Дирекция: Административно обслужване
Заверка на удостоверителни документи, подготвени за легализация от Министерството на външните работи, предназначени за ползване в чужбина
 
Публикуване на обявления на синдици за продажбата на имущества от масата на несъстоятелността в специалния бюлетин на МИ
Дирекция: Индустриални отношения и управление на държавното участие
Процедура по приемане и публикуване на обявленията на синдици за продажба на имущества от масата на несъстоятелността в специалния Бюлетин за продажби на МИ по реда на чл. 717а, ал. 2 от Търговския закон
 
Достъп до информация
Дирекция: Връзки с обществеността и протокол
Достъп до обществена информация по ЗДОИ Отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация за 2011 г.
 
Издаване на документи по Закона за чужденците в Република България
Дирекция: Икономически политики за насърчаване
МИ издава документи за обстоятелствата по чл. 24, ал. 1, т. 20, чл. 25, ал. 1, т. 13 и т. 16 и чл. 25а от ЗЧРБ, свързани с извършени инвестиции в дълготрайни материални и нематериални активи и създадени работни места в българско търговско дружество от чу
 
 
Оперативна програма Програма COSME 2014-2020
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката