Анкетна карта

1. Досега използвали ли сте услугите на администрацията на Министерството на икономиката?

 • Да
 • Не

2. Вие ползвате услугите на администрацията на министерството на адрес ул. „Славянска“ № 8:

 • Деловодство
 • Приемна

3. Вие ползвате услугите на администрацията на министерството на адрес ул. „Леге“ № 4:

 • Приемна на дирекция „РЛК“, стая 2
 • Приемна на дирекция „МКТС“, стая 3

4. Вие ползвате услугите на администрацията на министерството на адрес ул. „6 септември“ № 21

 • Приемна на ГД „ЕФК“, стая 119

5. Колко често ползвате услугите на Министерство на икономиката?

 • Един път на няколко години
 • Няколко пъти годишно
 • Всеки месец
 • Много често

6. Лесно ли се намира информация за административните услуги, които предлага Министерството на икономиката?

 • Да
 • Не
 • Не мога да преценя

7. Информацията на таблото в сградите на Министерството на икономиката е разбираема и изчерпателна

 • Да
 • Не
 • Не мога да преценя

8. Информацията, която получихте от служителите в звеното за административно обслужване на Министерството на икономиката е точна и изчерпателна

 • Да
 • Не
 • Не мога да преценя

9. Каква допълнителна информация бихте желали да се постави на таблото?

10. Информацията, която получихте от служителите в звеното за административно обслужване на Министерството на икономиката е ясна и изчерпателна

 • Да
 • Не
 • Не мога да преценя

11. Предоставихте ли допълнителни документи, за да получите желаната от Вас услуга?

 • Да
 • Не

12. Ако въпросът не е бил от компетенциите на служителите в звеното за административно обслужване, бяхте ли насочени към съответния експерт в Министерството на икономиката или компетентната институция?

 • Да
 • Не

13. За колко време бяхте обслужен/а от служител на звеното за административно обслужване?

 • До 10 минути
 • До 20 минути
 • Над 20 минути

14. Спазват ли се законните срокове за извършване на административна услуга?

 • Да
 • Не
 • Не мога да преценя

15. Служителите от звеното за административно обслужване са се отнесли към Вас с разбиране към Вашия проблем/Вашето запитване

 • Да
 • Не
 • Не мога да преценя

16. Как оценявате качеството на обслужване от служителите в звеното за административното обслужване?

 • Отлично
 • Добро
 • Незадоволително
 • Не мога да преценя

17. Удобно ли е работното време за прием на граждани?

 • Да
 • Не
 • Не мога да преценя

18. Предразполага ли обстановката в звеното за административно обслужване на граждани за свободен разговор със служителите:

 • Да
 • Не
 • Не мога да преценя

19. Коя част от обслужването смятате, че най-много се нуждае от подобрение? (моля, отбележете само един отговор)

 • Достъп до информация
 • Количество на предоставяна информация
 • Качество на предоставяна информация
 • Отношението на служителите към Вас
 • Обстановката, в която се предоставят услугите
 • Друго, моля посочете

20. Какви са Вашите препоръки за подобряване на административното обслужване в Министерството на икономиката?

Анкета
Подобрява ли се бизнес средата в страната? 
Оперативна програма Програма COSME 2014-2020
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката