Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Правилник за устройството и дейността на Държавно предприятие „Управление и стопанисване на язовири"
 
14 септември 2018

С §10 от Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (ЗВ) (обн. ДВ бр. 55/2018 г.) са създадени чл. 139а-139г, разпоредбите на които регламентират образуването на Държавно предприятие „Управление и стопанисване на язовирите“ (ДПУСЯ) със статут на държавно предприятие по смисъла на чл. 62, ал. 3 от Търговския закон и с предмет на дейност: комплексно управление на язовири – публична и частна държавна собственост. Съгласно чл. 139а, ал.10 от ЗВ, устройството и дейността на ДПУСЯ се уреждат с правилник, приет от МС. С цел изпълнение на разпоредбата на чл. 139а, ал. 10 от ЗВ са разработени проекти на Правилник за устройството и дейността на Държавно предприятие „Управление и стопанисване на язовири" и на Постановление на Министерския съвет за приемането му.

С проекта на Правилник се предвижда предприятието да е със седалище в София и с 8 поделения в страната и да има следната структура:

1. изпълнителен директор;

2. двама заместник-изпълнителни директори;

3. дирекция „Финансово управление и обща администрация“, която ще включва   юристи, счетоводители, специалисти по човешките ресурси,  специалисти по поддръжка на компютърна техника и софтуер, служители в деловодство и регистратура, протокол, както и работници по поддържане на хигиената.

4. финансов контрольор;

5. звено за вътрешен одит;

6. дирекция „Водностопанска дейност“;

7. дирекция „Техническа експлоатация, стопанисване и поддръжка“.

В проекта са разписани функциите на изпълнителния директор, заместник-изпълнителните директори и управителния съвет, общата и специализираната администрации.

Проектът на доклад до Министерския съвет можете да видите ТУК.

Проектът на Правилник за устройството и дейността на Държавно предприятие „Управление и стопанисване на язовири" можете да видите ТУК.

Проектът на постановление можете да видите ТУК.

Предварителната частична оценка на въздействието можете да видите ТУК.

Становище на Дирекция "Модернизация на администрацията" в АМС относно частичната предварителна оценка на въздействието можете да видите ТУК.

На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок за предложения и становища по проекта на постановление, като същите следва да се изпращат на електронен адрес: b.bonchev@mi.government.bg

отпечатай тази страница
 
 


Публикувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Оперативна програма BREXIT
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката