Проект на Наредба, с която се определят реда и условията за водене на регистър на лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход
 
21 декември 2018

В ДВ, бр. 62/27.07.2018 г. е обнародван Закон за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход.

Със закона се въвежда регистрационен режим за икономическите оператори, извършващи дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход. Законът определя седем дейности, които подлежат на регистрация, като за всяка от тях са предвидени общи и специални условия за регистрация.

В съответствие с разпоредбата на чл. 4, ал. 4 от закона, e изготвен проект на наредба на министъра на икономиката, с която се определят редът и условията за водене на регистъра на лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход. С проекта на Наредба се определят:

- създаването, организацията, съдържанието, воденето и съхраняването на регистъра на лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход;

- воденето, съхранението и утвърждаването на образец на специалния регистър, който водят земеделските стопани, регистрирани по Закона за подпомагане на земеделските производители;

- образецът на банкова гаранция и редът за усвояване на обезпеченията, които се предоставят на основание ЗАРИДСНПНП.

- създава се образец на заявлението за регистрация по закона на лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход;

- подробно са описани документите, които лицата, осъществяващи икономически дейности по чл. 2, ал. 1 от закона следва да прилагат към заявлението и с които се установява съответствие с общите и специалните условия за регистрация по закона.

Проектът на Наредба беше публикуван за обществено обсъждане съгласно чл. 26 ал. 2 от Закона за нормативните актове. Направените в хода на общественото обсъждане бележки и предложения наложиха внасяне на промени в първоначалния проект на Наредба преди изтичане на 30 - дневния срок.

Нанесените изменения касаят формата на образците на заявлението, регистъра на лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, както и на специалния регистър, който водят земеделските стопани, регистрирани по Закона за подпомагане на земеделските производители. В заявлението е включена декларативна част, с която заявителите декларират наличието или липсата на голяма част от изискуемите от ЗАРИДСНПНП обстоятелства, като по този начин се намалява броя на изискуемите документи, които следва да се прилагат към него.

Направените промени не водят до съществени изменения в проекта на Наредба, но предвид прекратяване на процедурата по чл. 26, ал. 2 преди изтичане на законоустановения срок, проектът на Наредба следва да бъде публикуван повторно за обществено обсъждане за срок от 14 дни, по реда на чл. 26, ал. 4 от ЗНА. Влизането в сила на ЗАРИДСНПНП на 28.01.2019 г. и необходимостта от спазването на законоустановените в него срокове обосновава наличието на изключителен случай по смисъла на чл. 26, ал. 4 от ЗНА.

Проектът на Доклад до министъра на икономиката можете да видите ТУК.

Проектът на Наредба можете да видите ТУК.

Проектът на Приложение №1 към проекта на Наредба можете да видите ТУК.

Проектът на Приложение №2 към проекта на Наредба можете да видите ТУК.

Проектът на Приложение №3 към проекта на Наредба можете да видите ТУК.

Проектът на Приложение №4 към проекта на Наредба можете да видите ТУК.

На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок за предложения и становища по проекта на постановление, като същите следва да се изпращат на електронен адрес: b.bonchev@mi.government.bg

отпечатай тази страница
 
 


Публикувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Свързани документи
 
 
 
Пишете ни
Ресор Икономика: +359 2 940 7322
 
Оперативна програма BREXIT
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката