Проекти за обществено обсъждане
 
Проект на Закон за публичните предприятия
 
08 май 2019

На 22 август 2018 г. правителството одобри План за действие, включващ мерки в отговор на намеренията на Република България за присъединяване към Валутния механизъм II (ERM II) и към Банковия съюз, включително подобряване на управлението на държавните предприятия чрез преразглеждане и привеждане на националното законодателство в съответствие с Насоките на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) за корпоративното управление на държавните предприятия. В тази връзка стартира реализацията на проект „Модернизиране на рамката за управление на държавните предприятия в съответствие с добрите международни практики“ по Програмата за подкрепа на структурни реформи на Европейския съюз. Изпълнител по проекта е ОИСР.

В съответствие с дадените препоръки ОИСР, междуведомствена работна група разработи проект на Закон за публичните предприятия, който регламентира принципите и правилата за функциониране на публичните предприятия.

В Законопроекта е предвидено преименуване на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол на Агенция за публичните предприятия и инвестициите и вливането на Българската агенция за инвестиции в нея.

С преходните и заключителни разпоредби на проекта се правят и изменения и допълнения в Закона за приватизация и следприватизационен контрол, с които се предвижда възможност обособени части от имуществото на дружества с повече от 50 на сто държавно или общинско участие в капитала и от имуществото на търговски дружества, чийто капитал е собственост на други търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала да се продават чрез електронната платформа. Режимът на продажба на обособени части се различава от този за имоти, който беше възприет при промените през август 2018 г. при приемане на електронната платформа - разпоредбата на чл. 3а от ЗПСК е императивна и изисква всички имоти да се продават чрез електронна платформа.

С промяната в чл. 3, ал. 1 се премахва Списъкът – приложение № 1 към закона и всички търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала или търговски дружества, чиито дялове или акции са собственост на търговско дружество с повече от 50 на сто държавно участие в капитала се приватизират след приемане на решение от Народното събрание на Република България.

По отношение на обособени части от имуществото на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала или от имуществото на търговски дружества, чийто капитал е собственост на други търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала орган, който взема решение за приватизация става Министерския съвет.

С преходните и заключителни разпоредби на проекта се правят и изменения и допълнения и в други закони, с цел осигуряване на хармонизирана правна рамка.

Мотиви към проекта на Закон за публичните предприятия може да видите ТУК.

Проектът на Закон за публичните предприятия можете да видите ТУК.

Цялостната предварителна оценка на въздействието можете да видите ТУК.

Резюме на цялостната предварителна оценка на въздействието можете да видите ТУК.

Становище на Дирекция "Модернизация на администрацията" в АМС можете да видите ТУК.

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок за предложения и становища по проекта на Закона за публичните предприятия, като същите следва да се изпращат на електронен адрес: v.nenova@mi.government.bg.Публикувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Оперативна програма BREXIT
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката