Кариери
 
Министерство на икономиката обявява процедура за назначаване на старши експерт в дирекция "Регулиране на икономически дейности" по реда и при условията на чл. 81а от ЗДСл

Дирекция: Регулиране на икономически дейности

Дати за подаване на документи: 05.01.2019 - 14.01.2019

МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА

ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА

за назначаване на държавен служител по реда и при условията на чл. 81а от Закона за държавния служител

"старши експерт" в отдел "Регистрация и методология", дирекция "Регулиране на икономически дейности", Министерство на икономиката

1. Основните задължения за длъжността "старши експерт" в отдел "Регистрация и методология", дирекция "Регулиране на икономически дейности" са:

Отговаря за регистъра по чл. 16, ал. 1 от Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход (ЗАРИДСНПНП), според дейностите подлежащи на регистрация. Участва при обработването на предоставените данни, във връзка с подадени заявления за регистрация и на регистрирани лица по ЗАРИДСНПНП, като създава досиета на заявителите. Участва при воденето на досиета на заявителите, във връзка с подадени заявления за регистрация и на регистрирани лица. Участва при поддържането на архива по извършените регистрации, отказ от регистрации или промяна в регистрациите. Отговаря на въпроси и запитвания и изготвя становища по прилагане на ЗАРИДСНПНП и свързаните с него подзаконови нормативни актове.

Минимални и допълнителни изисквания за длъжността "старши експерт":

1.1. Минимални изисквания за длъжността:

 • Професионален опит: 2 години по специалността;
 • Минимален ранг IV младши ранг;
 • Професионална област – социални, стопански, икономически науки, право, обществени или технически науки, в т.ч. минно-геоложки науки.

1.2. Допълнителни изисквания за заемане на длъжността, съгласно утвърдена длъжностна характеристика, които са предимство за кандидатите:

 • Владеене/ползване на един от официалните езици на ЕС;
 • Добри компютърни умения MS Office - Word, Excel

Специфични изисквания – Кандидатите да са назначени по служебно правоотношение в държавната администрация и по отношение на тях да е изтекъл едногодишният срок на изпитване определен по реда на чл. 12 от ЗДСл.

Необходими документи за кандидатстване:

 • писмено заявление до министъра на икономиката за участие в подбора (свободен текст, с посочен телефон, е-mail и пощенски адрес за кореспонденция);
 • професионална автобиография;
 • копия от официални документи за придобита образователно-квалификационна степен;
 • копие на служебна книжка, удостоверяваща валидно служебно правоотношение, изтекъл изпитателен срок, придобит ранг и професионален опит;
 • копие на други официални документи, удостоверяващи професионален опит: трудова книжка и/или осигурителна книжка, и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина (ако притежават такъв);
 • копия на други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността;
 • документ за степен на образование, издаден от друга държава, се представя след преминала процедура за признаване на образованието от министъра на образованието и науката, чрез Националния център за информация и документация;
 • формуляр за годишна оценка от последното оценяване, за служители назначени по заместване, съгласно изискванията на чл. 81а, ал. 6 във връзка с чл. 15, ал. 3 от ЗДСл.

Необходимите документи се подават в деловодството на Министерството на икономиката в сградата на ул. "Славянска" № 8. Документите се приемат всеки работен ден от 09.00 ч. до 12.30 ч. и от 13.00 ч. до 17.30 ч.

Срок за подаване на необходимите документи: 10 дни от публикуване на обявата.

Място, на което се обявяват съобщенията във връзка с обявената процедура: Електронната страница на Министерството на икономиката, www.mi.government.bg, рубрика Кариери.

При наличие на повече от един кандидат отговарящ на изискванията за заемане на обявена длъжност, е определен ред за извършване на подбора:

 1. допускане до подбора на база представените документи с оглед установяване на наличие на изискванията по т. 1 и т. 2 от настоящата заповед;
 2. опит на експертна длъжност в друга администрация;
 3. събеседване за преценка на професионалните и деловите качества на кандидатите по петстепенната скала по Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
 
 
отпечатай тази страница
 
Свързани документи
 
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма BREXIT
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката