Кариери
 
Министерство на икономиката обявява процедура за назначаване на главен експерт в дирекция "Информационно и комуникационно осигуряване и управление при кризисни ситуации" по реда и при условията на чл. 81а от ЗДСл

Дирекция: Информационно и комуникационно осигуряване и управление при кризисни ситуации

Дати за подаване на документи: 11.01.2019 - 21.01.2019

МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА

ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА

за назначаване на държавен служител по реда и при условията на чл. 81а от Закона за държавния служител

„главен експерт“ в отдел „Информационно обслужване“, дирекция „Информационно и комуникационно осигуряване и управление при кризисни ситуации“, Министерство на икономиката

Основните задължения за длъжността „главен експерт“ в отдел „Информационно обслужване“, дирекция „Информационно и комуникационно осигуряване и управление при кризисни ситуации“ са:

Участва при внедряването на автоматизираната информационна инфраструктура на министерството, поддържа вътрешноведомствени системи и бази данни с общо за министерството приложение. Извършва навременно и качествено решаване на проблеми при потребителите, свързани с работа с вътрешно-ведомствените информационни системи, осъществява техническа и консултантска помощ на служителите, участва в провеждането на процедури по ЗОП, свързани с внедряване, развитие и поддръжка на вътрешноведомствени системи и технологии.

Минимални и допълнителни изисквания за длъжността „главен експерт“:

Минимални изисквания за длъжността:

•  Висше образование: образователно - квалификационна степен „бакалавър”;

 • Професионален опит: 4 години в области на дейности, свързани с внедряване, развитие и поддръжка на информационните технологии, с процеса по създаване, поддържане и ползване на комплексни информационни системи и проучване на информационни потребности;
 • Минимален ранг: III младши;
 • Професионална област – технически науки, информатика, математика, стопански науки;
 • Допълнителни изисквания за заемане на длъжността, съгласно утвърдена длъжностна характеристика, които са предимство за кандидатите:
  • Знания и опит в областта на информационните технологии, администриране на потребителски акаунти, поддържане на системи за електронна поща, за групова работа, за документооборот и др.;
  • Много добри компютърни умения;
  • Ползване на английски език;
  • Познания за нормативните актове в областта на информационните технологии и държавната администрация.

Специфични изисквания – Кандидатите да са назначени по служебно правоотношение в държавната администрация и по отношение на тях да е изтекъл едногодишният срок на изпитване определен по реда на чл. 12 от ЗДСл.

Необходими документи за кандидатстване:

 • писмено заявление до министъра на икономиката за участие в подбора (свободен текст, с посочен телефон, е-mail и пощенски адрес за кореспонденция);
 • професионална автобиография;
 • копия от официални документи за придобита образователно-квалификационна степен;
 • копие на служебна книжка, удостоверяваща валидно служебно правоотношение, изтекъл изпитателен срок, придобит ранг и професионален опит;
 • копие на други официални документи, удостоверяващи професионален опит: трудова книжка и/или осигурителна книжка, и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина (ако притежават такъв);
 • копия на други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността;
 • документ за степен на образование, издаден от друга държава, се представя след преминала процедура за признаване на образованието от министъра на образованието и науката, чрез Националния център за информация и документация;
 • формуляр за годишна оценка от последното оценяване, за служители назначени по заместване, съгласно изискванията на чл. 81а, ал. 6 във връзка с чл. 15, ал. 3 от ЗДСл.

Необходимите документи се подават в деловодството на Министерството на икономиката в сградата на ул. „Славянска” № 8. Документите се приемат всеки работен ден от 09.00 ч. до 12.30 ч. и от 13.00 ч. до 17.30 ч.

Срок за подаване на необходимите документи: 10 дни от публикуване на обявата.

Място, на което се обявяват съобщенията във връзка с обявената процедура: Електронната страница на Министерството на икономиката, www.mi.government.bg, рубрика Кариери.

При наличие на повече от един кандидат отговарящ на изискванията за заемане на обявена длъжност, е определен ред за извършване на подбора:

 1. допускане до подбора на база представените документи с оглед установяване на наличие на изискванията по т. 1 и т. 2 от настоящата заповед;
 2. опит на експертна длъжност в друга администрация;
 3. събеседване за преценка на професионалните и деловите качества на кандидатите по петстепенната скала по Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;

 
 
отпечатай тази страница
 
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма BREXIT
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката