Кариери
 
Министерство на икономиката обявява конкурс за експертна позиция в Регионален сектор Пловдив, отдел "Мониторинг и финансово управление", Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност"

Дирекция: Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност"

Дати за подаване на документи: 18.08.2018 - 27.08.2018

МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА

"Главен експерт" в регионален сектор "Пловдив", отдел "Мониторинг и финансово управление", Главна  дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" съгласно Заповед № РД-16-953/14.08.2018 г. на министъра на икономиката

1. За длъжността "главен експерт" в регионален сектор "Пловдив", отдел "Мониторинг и финансово управление", Главна  дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност", основните задължения са:

Информира потенциалните бенефициенти и други заинтересовани страни относно възможностите за финансиране от Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020, участва в организирането и провеждането на информационни кампании и други събития на регионално ниво. Извършва проверка и осъществява контрол на съответствието между планирани и реализирани дейности, цели, резултати и индикатори, свързани с изпълнението на съфинансирани проекти. Извършва проверка по верифициране на дейности, включени в междинни/финални отчети на бенефициенти по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020. Подпомага и оказва съдействие на бенефициентите, включително предприема необходимите корективни мерки, в случай на установяване на проблеми и/или нарушения при изпълнение на съфинансираните проекти.

Месторабота в гр. Пловдив.

1.1. Минимални изисквания за длъжността "главен експерт":

 • Висше образование: образователно - квалификационна степен "магистър";
 • Професионален опит: 2 години общ юридически опит, свързан с упражняването на професията "юрист" и/или юридически опит в областта на системите за управление, изпълнение и контрол на проекти и програми финансирани от ЕС.
 • Минимален ранг: IV младши ранг;
 • Професионална област – право.

1.2. Допълнителни изисквания за заемане на длъжността, съгласно утвърдена длъжностна характеристика:

 • Придобита юридическа правоспособност;
 • Владеене на английски език
 • Добри компютърни умения;
 • Юридически познания и/или познания по управление на програми и проекти, съфинансирани от предприсъединителните и структурните фондове на ЕС и/или други международни донори;
 • Познаване на общата нормативна уредба, свързана със структурните фондове.

Размер на основна заплата за длъжността: до 855 лв. (за първа степен).

Начин за провеждане на конкурса:

 • Тест;
 • Интервю.

Необходими документи за кандидатстване:

- Заявление за участие в конкурс (Приложение №2 към чл. 17, ал. 1 от НПКДС);

- Декларация по чл. 17, ал.2 от НПКДС;

- Копие от диплома за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация, документи за степен на образование или професионална квалификация издадени от други държави се признават след легализирането им от Министерство на образованието и науката при условия и по ред, определени с наредба на министъра на образованието и науката;

- Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова книжка; и/или служебна книжка; и/или осигурителна книжка; и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина).

Необходимите документи се подават в деловодството на Министерството на икономиката в сградата на ул. "Славянска" № 8. Документите се приемат всеки работен ден от 10.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 17.00ч. от служител на дирекция "Човешки ресурси и организационно развитие".

Срок за подаване на необходимите документи: 10 дни от публикуване на обявата.

Съобщенията във връзка с конкурса ще се обявяват на информационното табло във фоайето на сградата на Министерство на икономиката на ул. "Славянска" №8, гр. София, както и на Интернет страницата на Министерството на икономиката: www.mi.government.bg.

Съгласно чл. 17, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, подаването на документи за кандидатстване в обявените конкурси се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.

 
 
отпечатай тази страница
 
Свързани документи
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма BREXIT
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката