Кариери
 
Министерство на икономиката обявява конкурс за експертна длъжност в Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентноспособност"

Дирекция: Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност"

Дати за подаване на документи: 17.12.2018 - 27.12.2018

МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА

 

Главен експерт в отдел „Законосъобразност на процедури и процесуално представителство", Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност",

съгласно Заповед № РД-16-1511/11.12.2018 г. на министъра на икономиката

1. Основни задължения на длъжността Главен експерт в отдел „Законосъобразност на процедури и процесуално представителство",са:

Дейности свързани с Осъществяването на предварителен и/или  текущ и/или последващ контрол  за законосъобразност на процедурите за определяне на изпълнители от страна на бенефициенти по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 г. Изготвя писма, доклади, отчети и други документи, свързани с наблюдение и контрол за законосъобразност при изпълнението и управлението на проектите, съфинансирани от Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 и Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020г. (ОПИК). Осъществява процесуално представителство по дела, по които страна е ГД ЕФК в качеството и на УО.

1.1.Минимални изисквания за заемане на длъжността "главен експерт":

 • Минимална образователна степен: "магистър";
 • Професионална област – право;
 • Минимален ранг III младши;
 • минимален професионален опит: 4 години в областта на правото.

1.2. Допълнителни изисквания за заемане на длъжността, съгласно утвърдена длъжностна характеристика:

—    Придобита юридическа правоспособност;

 • Владеене на английски език;

—    Добри компютърни умения;

 • Познания по управление на програми и проекти, съфинансирани от структурните фондове на ЕС и/или други международни донори;
 • Познаване на националното и европейско законодателство, свързано с  управлението и изпълнението на проекти , съфинансирани от структурните фондове на ЕС;
 • Задълбочено познаване на законодателството в областта на обществените поръчки и нормативните актове свързани с определянето на изпълнители от страна на бенефициенти по приоритетните оси на оперативните програми.

1.3.Размер на основна заплата за длъжността „главен експерт" до 1005 лв. (за първа степен).

Конкурса ще се проведе чрез: тест и интервю.

Ние Ви предлагаме:

 • Възможност за кариерно развитие;
 • Добра работна среда;

Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление за участие в конкурс (Приложение №2 към чл. 17, ал. 1 от НПКДС);
 • Декларация по чл. 17, ал.2 от НПКДС;
 • Копие от диплома за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация, документи за степен на образование или професионална квалификация издадени от други държави след преминала процедура за признаване на висше образование от чуждестранно висше училище от министъра на образованието и науката чрез Националния център за информация и документация;
 • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова книжка; и/или служебна книжка; и/или осигурителна книжка; и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина);

Необходимите документи се подават в деловодството на Министерството на икономиката в сградата на ул. "Славянска" №8, гр. София. Документите се приемат всеки работен ден от 10.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 17,00ч. от служител на дирекция "Човешки ресурси и организационно развитие".

Срок за подаване на необходимите документи: 10 дни от публикуване на обявата.

Съобщенията във връзка с конкурса ще се обявяват на информационното табло във фоайето на сградата на Министерство на икономиката на ул. "Славянска" №8, гр. София, както и на Интернет страницата на Министерството на икономиката: www.mi.government.bg.

Съгласно чл. 17, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, подаването на документи за кандидатстване в обявения конкурс се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.

 
 
отпечатай тази страница
 
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма BREXIT
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката